Thứ bảy, 04-07-2020
LIÊN KẾT WEBSITE
TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

TIN TỨC

V/v vướng mắc về giấy phép nhập khẩu tự động

Thứ sáu, 02-03-2012

Phúc đáp công văn số 599/TCHQ-GSQL ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc về giấy phép nhập khẩu tự động, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1279/BCT-XNK
V/v vướng mắc về giấy phép nhập khẩu tự động
Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012
Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp công văn số 599/TCHQ-GSQL ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc về giấy phép nhập khẩu tự động, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Thời gian vừa qua, trong quá trình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về mã HS, Bộ Công Thương và các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do việc phải chuyển mã HS từ 10 số sang 8 số để thực hiện Danh mục Biểu thuế quan hài hòa ASEAN 2012, vì vậy Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan (công văn số 30/BCT-XNK ngày 04 tháng 01 năm 2012) đề nghị cung cấp Bảng chuyển đổi mã HS từ 10 số sang 8 số để Bộ Công Thương có cơ sở điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật trong đó có Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng theo mã HS hiện hành. Trong khi chờ ban hành văn bản điều chỉnh mới, Bộ Công Thương tiếp tục cấp phép nhập khẩu theo mã HS quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BCT dẫn trên, đề nghị cơ quan Hải quan phối hợp thực hiện việc chuyển đổi mã HS trước đây (10 số) sang mã số HS mới (8 số) cho phù hợp với quy định hiện hành.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Tổng cục.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Vụ CST-Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cơ quan đại diện BCT tại TPHCM;
- Lưu: VT XNK, nganntt (6)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thành Biên

THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
535
ĐỐI TÁC
Giới thiệu | Dịch vụ | Tin tức | Tuyển dụng | Tiện ích | Liên hệ
© 2010 Giao Nhan Kien An. All rights reserved.