Thứ sáu, 03-07-2020
LIÊN KẾT WEBSITE
TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

TIỆN ÍCH » Văn bản pháp luật

SỐ HIỆU NGÀY HÀNH NGÀY TRÍCH YẾU/TÓM TẮT TẢI XUỐNG
1593/TCHQ-GSQL ngày 30/03/2012 30/03/2012 Tổng cục hải quan vừa có công văn 1593/TCHQ-GSQL ngày 30/03/2012 về việc lùi thời hạn áp dụng mẫu tờ khai mới theo thông tư 15/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012.
Thông tư 15/2012/TT-BTC về mẫu tờ khai hàng hoá xuất, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành 08/02/2012 Thông tư 15/2012/TT-BTC về mẫu tờ khai hàng hoá xuất, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
V/v xem xét giảm giá hàng nhập khẩu 16/09/2011 BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- ]CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4532/TCHQ-TXNK V/v xem xét giảm giá hàng nhập khẩu Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2011 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trả lời công văn số 1698/HQBRVT-TXNK ngày 31/8/2011 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc đề nghị xem xét và chấp nhận khoản giảm giá của hợp đồng số HMC-HTC/101214-5 ngày 14/12/2010 của Công ty cổ phần ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ quy định điểm 2.2.4, khoản 2, Điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì trường hợp hàng hóa nhập khẩu có giảm giá theo hợp đồng phải thỏa mãn một số điều kiện, trong đó có điều kiện khoản giảm giá phải được lập thành văn bản trước khi xếp hàng lên phương tiện vận tải; Trị giá khai báo và thực tế về số lượng hàng hóa nhập khẩu; cấp độ thương mại; hình thức và thời gian thanh toán phải phù hợp với Bảng công bố giảm giá của người bán. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đối chiếu với quy định nêu trên để thực hiện xem xét khoản giảm giá theo đúng quy định. Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu biết và thực hiện. TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK PHÓ CỤC TRƯỞNG Lưu Mạnh Tưởng Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/12910-Cong-van-so-4532-TCHQ-TXNK-V-v-xem-xet-giam-gia-hang-nhap-khau#ixzz1ajoQ32ZU
Thủ tục hàng tái nhập 25/07/2011 Câu hỏi: rong tháng 07 năm 2011 công ty chúng tôi có 5 cont 20'''' xuất đi thị trường Mỹ. Lô hàng trên công ty chúng tôi đã hoàn tất thủ tục Hải Quan và hàng đang đi trên đường thi nhà Nhập Khẩu báo là do đang khó khăn về tài chính nên không thể nhận lô hàng ngày được và yêu cầu công ty chúng tôi nhận lại lô hàng này. Phí hãng tàu phát sinh thì nhà nhập khẩu trả. Công ty chúng tôi xin nhập lại lô hàng này để kinh doanh nội địa. 1. Vậy lô hàng trên chúng tôi tiến hành nhận lại sẽ mở theo loại hình gì? 2. Có phải chịu thuế xuất Nhập Khẩu, thuế GTGT không? Rất mong được sự hướng dẫn của quý chi cục. Trả lời: Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: - Căn cứ vào Điều 51 của Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài Chính (có hiệu lực kể từ ngày 20/01/2011) hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu quy định chi tiết Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại: 1. Các hình thức tái nhập hàng hoá đã xuất khẩu nhưng bị trả lại (sau đây gọi tắt là tái nhập hàng trả lại) bao gồm: a) Tái nhập hàng trả lại để sửa chữa, tái chế (gọi chung là tái chế) sau đó tái xuất; b) Tái nhập hàng trả lại để tiêu thụ nội địa (không áp dụng đối với hàng gia công cho thương nhân nước ngoài); c) Tái nhập hàng trả lại để tiêu huỷ tại Việt Nam (không áp dụng đối với hàng gia công cho thương nhân nước ngoài); d) Xuất cho đối tác nước ngoài khác. 2. Nơi làm thủ tục nhập khẩu trở lại: a) Chi cục Hải quan đã làm thủ tục xuất khẩu hàng hoá đó. Trường hợp hàng trả lại về Việt Nam qua cửa khẩu khác thì được làm thủ tục chuyển cửa khẩu về nơi đã làm thủ tục xuất khẩu; b) Trường hợp một lô hàng bị trả lại là hàng hoá của nhiều lô hàng xuất khẩu thì thủ tục tái nhập được thực hiện tại một trong những Chi cục Hải quan đã làm thủ tục xuất khẩu hàng hoá đó. 3. Hàng hoá sau khi tái chế được làm thủ tục tái xuất tại Chi cục Hải quan nơi đã làm thủ tục tái nhập hàng hoá đó. Trường hợp Chi cục Hải quan làm thủ tục tái nhập và tái xuất hàng hoá là Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu (không phải là Chi cục Hải quan cửa khẩu) thì hàng hoá được thực hiện theo thủ tục đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu. 4. Thủ tục nhập khẩu hàng trả lại a) Hồ sơ hải quan gồm: a.1) Văn bản đề nghị tái nhập hàng hoá, nêu rõ hàng hoá thuộc tờ khai xuất khẩu nào, đã được cơ quan hải quan xét hoàn thuế, không thu thuế và đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào với cơ quan thuế chưa? (ghi rõ số quyết định hoàn thuế, không thu thuế) đồng thời nêu rõ lý do tái nhập (để tái chế hoặc để tiêu thụ nội địa hoặc để tiêu huỷ; hàng nhập khẩu để tái chế phải ghi rõ địa điểm tái chế, thời gian tái chế, cách thức tái chế, những hao hụt sau khi tái chế): nộp 01 bản chính; a.2) Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu, bản kê chi tiết hàng hoá, vận đơn: như đối với hàng hoá nhập khẩu thương mại; a.3) Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu trước đây: nộp 01 bản sao; a.4) Văn bản của bên nước ngoài (bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu) thông báo hàng bị trả lại: nộp 01 bản chính hoặc bản sao. b) Cơ quan hải quan áp dụng thủ tục hải quan như đối với hàng hoá nhập khẩu thương mại (trừ giấy phép nhập khẩu, giấp phép quản lý chuyên ngành, kê khai tính thuế…). Hàng hóa tái nhập phải kiểm tra thực tế hàng hoá. Công chức hải quan làm nhiệm vụ kiểm tra hàng hoá phải đối chiếu hàng hoá nhập khẩu với mẫu lưu nguyên liệu (nếu sản phẩm xuất khẩu thuộc loại hình gia công, SXXK và có lấy mẫu nguyên liệu; nguyên liệu không bị biến đổi trong quá trình sản xuất sản phẩm) và hàng hoá được mô tả trên tờ khai xuất khẩu để xác định phù hợp giữa hàng hoá nhập khẩu trở lại Việt Nam với hàng hoá đã xuất khẩu trước đây; lấy mẫu hàng hóa tái nhập hoặc chụp hình (đối với lô hàng tạm nhập không thể lấy mẫu được) để đối chiếu khi tái xuất. c) Đối với hàng hoá tái nhập để tái chế thì thời hạn tái chế do doanh nghiệp đăng ký với cơ quan hải quan nhưng không quá 275 ngày kể từ ngày tái nhập; quá thời hạn đăng ký mà chưa tái xuất thì phải nộp thuế theo quy định Do đó, công ty có thể đăng ký tờ khai theo loại hình tái nhập và thực hiện đúng theo quy định trên. - Căn cứ điểm a khoản 7 Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính có quy định: “Hàng hoá đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu. a) Điều kiện để được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu: a.1) Hàng hoá được thực nhập trở lại Việt Nam trong thời hạn tối đa ba trăm sáu mươi lăm ngày kể từ ngày thực tế xuất khẩu; a.2) Hàng hóa chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng ở nước ngoài; a.3) Hàng hoá nhập khẩu trở lại Việt Nam phải làm thủ tục hải quan tại nơi đã làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa đó. Trường hợp hàng hoá đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam, nếu hồ sơ thuộc diện hoàn trước kiểm tra sau nhưng không đáp ứng được điều kiện quy định tại điểm a.1, a.3 Khoản này thì cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra trước, hoàn thuế xuất khẩu và không thu thuế nhập khẩu sau theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 127 Thông tư này.” Căn cứ vào hướng dẫn tại Công văn 4793/TCHQ-KTTT ngày 21/08/2007 của Tổng Cục Hải quan thì hàng đã xuất khẩu nhưng vì một lý do nào đó phải tái nhập trở lại Việt Nam thuộc đối tượng phải nộp thuế GTGT. Và số thuế GTGT doanh nghiệp đã nộp sẽ được kê khai khấu trừ tiền thuế GTGT phải nộp hàng tháng tại Cơ quan thuế nội địa. Do đó, đối với hàng hóa xuất khẩu nay phải tái nhập về Việt Nam và nếu thỏa các điều kiện theo quy định trên thì không phải nộp thuế nhập khẩu, nhưng phải nộp thuế GTGT đối với sản phẩm tái nhập. Thời hạn ân hạn thuế thực hiện theo Điều 18 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010. Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn/Văn bản các Bộ, ngành/…
46/2011/TT-BTC 05/04/2011 Quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng dừa quả thuộc mã 0801.19.00.00 trong biểu thuế xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành
30/2011/TT-BNNPTNT 20/04/2011 Thông tư 30/2011/TT-BNNPTNT về “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành
6830/TCHQ-GSQL 16/11/2010 Tạm nhập tái xuất, tạm nhập tái xuất HH đi sửa chữa, bảo hành
11435/BCT-XNK 11/11/2010 Tạm dừng xuất khẩu phân bón
171/GSQL/TH 12/11/2010 Triển khai thực hịên C/O mẫu D mới
6709/TCHQ-TXNK 11/11/2010 Phân loại máy xới đã qua sử dụng
6705/TCHQ-TXNK 10/11/2010 Phân loại thiết bị đồng bộ của máy phát điện
6460/TCHQ-TXNK 01/11/2010 Phân loại bạc lót dùng cho xe gắn máy
71/2010/QĐ-UBND 17/09/2010 Về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
CV 7381/UBND-KT 11/09/2010 V/v Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật
5433/TCHQ-TXNK 15/09/2010 Phân loại mặt hàng than mỡ
33/2010/TT-BCT 11/09/2010 Thông tư số 33/2010/TT-BCT ngày 11/09/2010 của Bộ Công thương về việc quy định việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu phủ tạng gia súc, phủ tạng gia cầm đông lạnh và không đông lạnh
53/2010/TT-BNNPTNT 10/09/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010
5310/TCHQ-TXNK 11/09/2010 Phân loại mặt hàng gạch chịu lửa
1686/QLCL-CL1 11/9/2010 Hướng dẫn triển khai Thông tư số 51/2010/TT-BNNPTNT (sau đây gọi tắt là Thông tư 51) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
51/2010/TT-BNNPTNT 08/09/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/04/2010 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010

THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
512
ĐỐI TÁC
Giới thiệu | Dịch vụ | Tin tức | Tuyển dụng | Tiện ích | Liên hệ
© 2010 Giao Nhan Kien An. All rights reserved.